O Projekcie

Rozmiar czcionki

O Projekcie

W dniu 7 sierpnia 2017 została podpisana umowa między  Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach na realizację projektu ,,TWOJA FIRMA II”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe).

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” ul. Ogrodowa 205, 27-400 Ostrowiec Św.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa wśród 200 osób (103 kobiety i 97 mężczyzn), które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujący pracy, nieaktywni zawodowo, niepełnosprawni, odchodzący od rolnictwa zamieszkujący tereny gmin OSI, o słabym dostępie do usług społecznych z województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PI poprzez udzielenie uczestnikom projektu 170 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co przełoży się na utworzenie 170 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w województwie świętokrzyskim oraz powstanie w ramach mikroprzedsiębiorstw minimum 20 nowych miejsc pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 do 30.09.2019

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia, są mieszkańcami obszarów wiejskich położonych na terenie gmin OSI* (woj. świętokrzyskiego), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym wyłącznie:

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
kobiety,
osoby po 50 roku życia,
osoby niepełnosprawne,
długotrwale bezrobotne,
niskowykwalifikowane,
i/lub
osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Gminy wchodzące w obszar realizacji projektu: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Czarnocin, Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, Falków, Gnojno, Gowaczów, Imielno, Iwaniska, Kazimierza Wielka, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, Kunów, Lipnik, Łopuszno, Łagów, Łoniów, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Mniów, Moskorzew, Nagłowice, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek, Pacanów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Ruda Malenicka, Sadowie, Samborzec, Secemin, Skalbmierz, Słupia (pow. jędrzejowski), Słupia (pow. konecki), Smyków, Solec Zdrój, Stąporków, Stopnica, Szydłów, Tuczępy, Tarłów, Waśniów, Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w dwóch edycjach:

I edycja w terminie: 23 październik 2017 – 24 listopad 2017 r.

II edycja w terminie: 5 marzec 2018 -20 kwiecień 2018

Osobom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  • bezpłatne Wsparcie szkoleniowo-doradcze (doradztwo indywidualne biznesowe, doradztwo w zakresie biznesplanu; szkolenia grupowe: Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, Księgowość w mikroprzedsiębiorstwie, Biznes internetowy; Jak przygotować skuteczny biznes plan;
  • bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie 44 200 zł:

ü  dotację inwestycyjną w wysokości do 25 000 zł przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy,

ü  wsparcie pomostowe do wysokości 19 200 zł (1 600 zł/ m-c przez 12 miesięcy), przeznaczone na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia finansowego wypłacane w ratach miesięcznych.

  • bezpłatne wsparcie indywidualne doradcze dla 170 (KiM), które otrzymają bezzwrotne środki finansowe na prowadzenia działalności gospodarczej – 4 godz./os.

Informacje o projekcie:

Biuro Projektu WSBiP blok C, pok. nr 3, ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 266 72 00

Wartość projektu to 8 716 620,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 8 491 420 PLN